Bliv medlem

Betalings- og forretningsbetingelser

Vores forretningsbetingelser pr. 01.03.2020

1. Gyldighed og aftalegrundlag
Forretningsbetingelserne gælder for ethvert kundeforhold i
LandboThy, såvel eksisterende som nye.
Nærværende forretningsbetingelser supplerer den mellem parterne
indgåede rådgivnings-rammeaftale og udgør således en integreret
del af aftalegrundlaget.
For så vidt der foreligger indbyrdes modstrid, viger nærværende
forretningsbetingelser for vilkår, der fremgår af rådgivningsaftalen.
For så vidt der foreligger indbyrdes modstrid, viger kundens
eventuelle forretningsbetingelser, ordrebekræftelser mv., for
nærværende forretningsbetingelser.
I alle andre tilfælde reguleres forholdet mellem parterne i øvrigt af
dansk rets almindelige regler.

2. Ændringer
Ændringer og/eller præciseringer af det oprindelige
aftalegrundlag skal ske skriftligt.
Den part, som påberåber sig en ændring eller præcisering af det
oprindelige aftalegrundlag, har bevisbyrden for, at en sådan aftale
er indgået.
Enhver ændring af LandboThys ydelse som beskrevet i
rådgivningsaftalen anses som udgangspunkt for en opsigelse for så
vidt angår den pågældende ydelse og indgåelse af en ny
rådgivningsaftale for så vidt angår den ydelse, kunden ønsker udført
i stedet. Der henvises til pkt. 3 om opsigelsesvarsel og pkt. 5 om pris.

3. Opsigelse
Hver af parterne kan opsige rådgivningsaftalen med 5 dages varsel.
Inden for rammerne af rådgivningsaftalens eventuelle tidsfrister er
LandboThy frit stillet med hensyn til planlægning af opgavens
gennemførelse. I tilfælde af opsigelse er LandboThy berettiget til
vederlag for det arbejde, der allerede er udført og/eller arbejde, som
internt hos LandboThy er planlagt udført inden udløbet af
opsigelsesvarslet.
Kunden skal endvidere godtgøre LandboThy udgifter, som
LandboThy forinden opsigelsen har forpligtet sig til over for
tredjemand som led i opgavens udførelse.

4. Bemyndigelse
Den, kunden måtte have anført som kontaktperson for sig, har
bemyndigelse til – på kundens vegne – at disponere i enhver
henseende i forhold, der angår denne aftale med LandboThy.
Er flere kontaktpersoner anført, gælder ovennævnte hver af disse
kontaktpersoner.

5. Honorar
Rådgivning faktureres som udgangspunkt i henhold til Landbo Thys til
enhver tid gældende prisblad, medmindre der foreligger aftale om
fravigelse. Ved fravigelse, skal der foreligge konkret fastpris eller overslag
på opgaveniveau.
Den til enhver tid værende prisliste for LandboThy kan rekvireres ved
henvendelse til LandboThys afdelinsgschefer.
Ved afregning i henhold til overslag gælder følgende:
Må det forudses, at det reelle tidsforbrug forbundet med
gennemførelsen af opgaven væsentligt vil overstige det skønnede
timeforbrug, underretter LandboThy kunden herom. Underretning
skal ske snarest belejligt efter det tidspunkt, hvor LandboThy
forudser, at overskridelsen bliver væsentlig.
Kunden og LandboThy drøfter herefter, om det reviderede skøn
over timeforbrug kan accepteres, eller om LandboThys ydelse skal
tilrettes. Kunden er i alle tilfælde pligtig at betale vederlag for det
timeforbrug, der indtil da er anvendt på opgaven.
Det ovenfor anførte gælder tilsvarende for så vidt, at opgaven til sin
gennemførelse forudsætter afholdelse af udgifter i et niveau, der
væsentligt afviger fra det ved aftalens indgåelse forudsatte.
Ved fastprisaftale gælder følgende:
Den aftalte, faste pris omfatter alene de ydelser, LandboThy specifikt
har påtaget sig at udføre, jf. rådgivningsaftalen.
I det omfang en ydelse ikke udtrykkeligt er anført under beskrivelsen
af LandboThys ydelser, er den ikke omfattet af fastprisaftalen.
Udføres ydelsen alligevel af LandboThy, afregnes for den
pågældende ydelse ved siden af fastprisen, i så fald efter medgået
tid.
I alle tilfælde godtgør kunden LandboThy samtlige udgifter, der er
afholdt af LandboThy som led i opgavens løsning.

6. Betalingsbetingelser
LandboThys betalingsbetingelser er Løbende måned + 20 dage.
Efter forfaldsdato forrentes LandboThys tilgodehavende med 1,5%.
Øvrige betalingsbetingelser fremgår af LandboThys hjemmeside.

7. Fortrolighed og persondata
LandboThy påtager sig ingen konkurrencebegrænsninger som
følge af opgaven.
LandboThy påtager sig at behandle materiale og oplysninger om
kunden, der kommer LandboThy til kendskab som led i opgaven,
fortroligt.
LandboThy er berettiget til at anvende viden af generel og ikkefortrolig
karakter, der opnås under udførelsen af opgaven, i andre
sammenhænge og ved andre rådgivningsopgaver.
Behandling af personoplysninger som led i rådgivningen
sker i henhold til danske retsregler herom. Du kan læse
LandboThys persondatapolitik HER
LandboThy videregiver kundens almindelige
personoplysninger til Landbrug & Fødevarer F.m.b.A.
(L&F/SEGES) til analyse-, forsknings- og statistiske formål.
I den forbindelse kan L&F/SEGES samkøre datasæt
modtaget fra LandboThy, lokalforeninger, og fra øvrige
virksomheder, med egne data. Du kan læse L&Fs privatpolitik HER

8. Materiale
Kunden er i det omfang, det er forudsat i rådgivningsaftalen,
berettiget til at anvende det materiale, der er udarbejdet af
LandboThy som led i rådgivningen. LandboThy har i øvrigt
alle rettigheder over sine ideer og det udarbejdede
materiale, herunder ophavsret.
Opsiges rådgivningsaftalen, er kunden berettiget til
udlevering af midlertidigt materiale betinget af, at kunden
har opfyldt sin betalingsforpligtelse.
For udleveret midlertidigt materiale gælder under alle
omstændigheder, at LandboThys navn ikke må benyttes i
forbindelse med materialets anvendelse, og at LandboThy
ikke er ansvarlig for fejl og mangler i materialet.

9. Elektronisk bilagsarkiv, øvrige tekniske
foranstaltninger og elektronisk rådgivning
LandboThy forbeholder sig ret til, i forbindelse med
regnskabsopgaven, at etablere et elektronisk arkiv til brug for
bilagshåndteringen, medmindre forhold gør det
uhensigtsmæssigt i forhold til udarbejdelsen af regnskabet. I så
fald vil fysiske bilag ved modtagelse indscannes og gemmes i
det elektroniske arkiv, hvorefter de fysiske bilag tilbageleveres.
Bilagsarkivet anvendes til håndtering og lagring af primært bilag
til brug for regnskabsopgaven. Øvrigt data, materiale,
regnskaber, kontrakter, analyser m.v. lagres i en anden
elektronisk mappe.
Det elektroniske bilagsarkiv tilknytter indlæste bilag med
bilagsnumre til revisionssporet.
Adgang til det elektroniske bilagsarkiv gives til de personer, der
har behov for det til brug for regnskabsudarbejdelsen.
Kunden er indforstået med og giver herved samtykke til, at
DLBR må udføre de nødvendige tekniske foranstaltninger med
henblik på at kunne løse de regnskabsmæssige opgaver mest
effektivt.
Bilag i det elektroniske arkiv opbevares så længe
kundeforholdet består.
Ved kundens adgang til elektroniske rapporteringsløsninger
forbeholder LandboThy sig, i forbindelse med rådgivning, ret til at
administrere adgange til og benytte disse løsninger. Adgang til
løsningerne gives til de personer, der har behov for det til brug for
rådgivningen.

10. Ansvar
LandboThy er ansvarlig for den ydede rådgivning i
overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.
Ansvaret for LandboThy kan dog under ingen omstændigheder
overstige 10 mio. kr. pr. opgave.
Er LandboThy ansvarlig for en skade, for hvilken andre
rådgivere/konsulenter eller lignende også er ansvarlige, kan
LandboThys erstatningsansvar dog under alle omstændigheder
ikke overstige det laveste beløb, hvormed de andre
rådgivere/konsulenter eller lignende har begrænset deres ansvar.
Hvis rådgivningen vedrører:
 Udarbejdelse af budgetter og budgetopfølgning
 Miljøtjek, kemitjek, dyrevelfærdstjek eller lignende
 Kontrol af fællesskema eller skema til overdragelse af
betalingsrettigheder eller andre skemaer, som i første
omgang er udfyldt af kunden, og hvor LandboThy
dermed ikke har den fulde opgave
 Udarbejdelse og/eller indsendelse af ansøgning og
udbetalingsanmodning vedrørende projekttilskud
Tilskud til miljøteknologi, modernisering af stalde samt
lignende ordninger, dog ikke ordninger, der søges i
Fælleskemaet)
 Rådgivning om råstofindvinding
er ansvaret for LandboThy begrænset til 10 gange honoraret for
den konkrete opgave.
LandboThy er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab, tab af data,
tab af goodwill eller andet indirekte og/eller ikke-økonomisk tab.
LandboThy hæfter ikke for fejl begået af andre rådgivere,
konsulenter og lignende, som LandboThy har henvist kunden til,
ligesom
LandboThy ikke hæfter for eventuelle fejl begået af
underleverandører, som LandboThy efter aftale med kunden har
overladt dele af opgavens løsning til.
Kunden kan alene rejse krav mod LandboThy og ikke mod de
enkelte medarbejdere.
LandboThy kan ikke holdes ansvarlig for krav, der måtte opstå som
resultat af falsk, misvisende eller ufuldstændig information, data
eller dokumentation, som er tilvejebragt af andre end LandboThy.
LandboThy påtager sig ikke ansvar over for andre parter (herunder
tredjemand), som drager fordel af eller benytter den af LandboThy
leverede ydelse eller opnår adgang til ydelsen. Kunden forpligter
sig til at godtgøre LandboThys forpligtelser, tab, udgifter eller andre
omkostninger, som LandboThy måtte pådrage sig i forbindelse
med krav fra sådanne andre parter, samt krav mod LandboThy
som følge af kundens misligholdelse af rådgivningsaftalen.

11. Lovvalg og værneting
Tvister om LandboThys rådgivning, rådgivningsrammeaftalen
og disse forretningsbetingelser er underlagt
dansk ret bortset fra dansk rets internationale privatretlige
regler.
Såfremt kunden mener at have lidt et økonomisk tab i
anledning af LandboThys rådgivning, anmeldes krav hos
LandboThys ansvarsforsikringsselskab v/Afdelingen for
Skade og Ansvar, att. Dorthe Laursen, Agro Food Park 15,
8200 Aarhus N.
Retssag i anledning af LandboThys rådgivning,
rådgivnings-rammeaftalen og disse forretningsbetingelser
skal anlægges ved Retten i Holstebro.

Kontingent
Så er det på det rene

Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelserne er følgende:

Forfaldstidspunkt………………………………. Løbende måned plus 20 dage

Rentetilskrivning………………………………… 1,5%

Gebyr ved udsendelse af 2. og 3. rykker. 100,- kr.

Gebyr ved udsendelse af papirfaktura…. 25,- kr. plus moms

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev få nyheder direkte i din indbakke. Vi holder dig opdateret om alt fra ny viden og udviklingen i landbruget til spændende nyheder og begivenheder.